پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Friday, January 28, 2022

راهنمای مراجعین

اطلاعات پایه شهرسازی : 
مساحت زمين : مساحت يك قطعه زمين را مي گويند 
(عمدتاً در سند يا صورتمجلس تفكيك قيد شده است ادامه مطلب ...

فرم ثبت درخواست مراجعین شهرسازی :
ادامه مطلب  ...

مراحل صدور پروانه ساختمان  :
ادامه مطلب ...


مراحل صدور پروانه ساختمان (چارتی) : ادامه مطلب ...

صدور پروانه ساختمان در حریم شهر : ادامه مطلب ...

مرحل صدور پایانکار ( چارتی ) : ادامه مطلب ...

مراحل صدور پایانکار (چارتی ) : ادامه مطلب ...

مدارک مورد نیاز برای صدور پایانکار : ادامه مطلب ...

تغییرکاربری اراضی - تراکم ساختمان و ... : ادامه مطلب ...

فرم تأئید صدور پایانکار ساختمانی : ادامه مطلب ... 

فرم گزارش عملیات پیشرفت ساختمانی : ادامه مطلب ...


فرم درخواست پروانه ساختمان5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0