پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 10 خرداد 1399
نشت شهردار با بازاریان بازار شهید محمدی

 مهندس کبیری

« بنام ایزد قادر توانا هستی بخش عالمیان و راهنمای آدمیان »

 

شهرداری تنکابن در پناه حمایت شهروندان عزیز عزمی راسخ دارد تا آنچه در توان دارد در مسیر مشیت الهی و در پرتو صداقت انسانی در بهسازی و بهبود وضعیت شهری تا جائی که قانون مجاز می داند در خدمت به مردم شایسته ، فرهیخته ، فرهنگ پژوه و قدرشناس عرضه دارد از آنجائیکه اینگونه خدمات نیاز به همت جمعی و صمیمیت همکاری همکاران و همراهان و متصدیان و دست اندرکاران امور دارد پیشرفت و توسعه در انجام خواسته مرهون و مدیون یکرنگی و اتحاد فارغ از بغض و کین و مملو از صفا و اندیشه پاک و صاف است مرا امید بر آن است که خصائص نیک بشری که لازمه تکامل و تعالی جوامع انسانی است ، در این مجموعه در کمیت کوچک و در کیفیت بزرگ مستولی و حاکم و حکمفرما باشد و به قطع و یقیتن چنین خواهد بود لذا برای توفیق در انجام اعمال نیک و تسریع در اجرای آن ضمن استمداد از همه نیکان و یاران دست نیاز به آستان قادر بی نیا دراز و آرزوی پیروزی و توفیق از آن بی همتای تنها را دارم .

با امید به حصول همه خواسته ها


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0